BİLGİSAYARIN TARİHÇESİ1.1.2. BİLGİSAYARIN TARİHçESİ

İnsanlardailksaymafikri M.Ö. 3000 yıllarında paralı alıŞveriŞin baŞlamasıyla doğdu. Sayılanmiktarlarbüyüdükçe ve çeŞitlendikçe bir takım hesaplama kolaylıkları aranmıŞtır. Bu konuda ilk öncüler çin ve Mısır oldu. M.(tm) 2600yıllarında Abaküs ( Abacus ) adı verilen hesaplayıcılar geliŞtirildi.

1.2.1 ABAKüS İLE HESAP Y(tm)NTEMİ

Abaküs,diğerbiradıylaMishapbirçerçeveiçine üstüste gerilen tellere dizili boncuklardan oluŞmaktadır. Bununla ancak toplama ve çıkartma yapılabiliyordu.Abaküsve Bilgisayar arasındaki ortak nokta her ikisinde de kayıt iŞlemi vardır.

1.2.4 BİLGİSAYARA DO¦RU İLK CİDDİ ADIM

1812'de İngiliz matematikçisi Charsles P. Babbage ( 1792-1871 ) far makinası( Differans Engine )üzerinde çalıŞmaya baŞladı. çalıŞmaları 1822'ye kadar sürdü. Amacı hesap tablola rındaki sayılar arasındaki farkı belirli bir fark sayısına göre otomatik olarak bulmaktı. Bu yöntem ile mekanik yapılı bir
sisteme bilgi iŞleniyordu. 1833 yılında bugünkü bilgisayarlarda mevcut Bellek ve Aritmatik iŞlem görevini yapan ve delikli kartla çalıŞan ANALİTİK MAKİNA adını verdiği bir makinayı geliŞtirmeye baŞladı ve önemli oranda 1843 te tamamladı.
(3)
Babbage 1871 yılında öldüğünde yoğunçalıŞmalarına rağmen Analitik Makinası yine de arzu ettiği seviye gelememiŞti. Fakat, yaptığı hesaplar ve hazırladığı çizimler Hesap Makinalarının ve BilgisayarlarıntemelinioluŞturdu.Bunedenle Babbage için Bilgisayarların Babası denilmiŞtir.

1.2.5 HESAP MAKİNASI ENDüSTRİSİNİN KURULUşU

Güvenli çalıŞabilen ilk dört iŞlem makinası 1873 de Amerikalı FRANK STEPHEN BALDWIN yaptı. Bu tarihten itibaren seri imalata geçilmesi nedeniyle, 1873 yılında Amerika'da Hesap Makinası Endüstrisinin KuruluŞu oldu. 1890 lı yıllarda hesap makinaları ve daktilo makinaları alanında önemli geliŞmeler sağlamıŞtır. Böylece hesap tutma ve yazım iŞlemleri kolaylaŞtı.

1.2.7 İLK OTOMATİK BİLGİSAYAR

IBM Şirketi ilk önemli atılımını 1937 yılında yaptı. Howard üniversitesinden Howard Aiken ve Dr. Brown 'a polinomla-rın çözümünü sağlamak üzere yeni bir bilgisayar geliŞtirmeleri için kredi açtı. Yedi yıllık çalıŞma sonunda1944'teHarvar Mark 1 adı verilen bir bilgisayar üretildi.Bilgisayarda 760 000 eleman vardı. Kabloların uzunluğu 700 km idi.

Bu bilgisayar o güne kadar yapılanlara göre dahageliŞmiŞ olmakla beraber yine ELEKTROMEKANİKbiryapıya sahipti. Mark 1, delikli kağıt Şeritle çalıŞan, dört iŞlemi yapabilen, verilen değerleri karŞılaŞtırabilen, depoladığı bilgileri kullanabilen bir makinaydı ve oldukça geniŞ bir yer kaplıyordu.

Mark 1, İnsan müdahalesi olmadan süreklihizmetgören, ilk sayısal otomatik bilgisayardır. Mark 1'densonra Mark 2, Mark 3, Mark 4 yapılmıŞtır.

(4)
1.2.9.1 BİRİNCİ KUşAK BİLGİSAYARLAR ( 1945 - 1959 )

- ELEKTRON LAMBALI BİLGİSAYARLAR -
ENIAC
Birinci KuŞak Bilgisayarların Teknik (tm)zellikleri

Birinci KuŞak bilgisayarları bugünkü bilgisayarlara göre çok yavaŞ olmasına rağmen, elektromekanik makinalarsaniyede bir iŞlem yaparken bunlar 3000 iŞleme kadar çıkabiliyordu. Yani çalıŞma hızı 3000 Hz idi.
Programlama Dili: Makina dili. 1957'den sonra kısmen
Fortran.
Ana Bellek Türü : çekirdek bellek veya tambur bellek
GiriŞ-çıkıŞ Elemanı : Delikli kart, delikli Şerit ve mag
netik bant.
üreten Firmalar : IBM,UNIVAC,RCA,NCR,MONROE,
IBM firması IBM 650, IBM-700, 702,
704, 705, 709gibi bilgisayarları
üretmiŞtir.
Diğer (tm)zellikler: - çok yer tutması.
- Fazla ısınması.
- Hava KoŞullarından etkilenmesi
- çok enerji sarfetmesi
- Sık arıza yapması
- Sürekli bakıma ihtiyaç duyması
- İŞletme masraflarını büyüklüğü
- çalıŞma hızının düŞük olması

(5)
1.2.9.2 İKİNCİ KUşAK BİLGİSAYARLAR ( 1959 - 1964 )

- TRANSİST(tm)RLü BİLGİSAYARLAR -

İkinci KuŞak Bilgisayarların Teknik (tm)zellikleri

İŞlem hızı saniyede 200 milyon iŞlem mertebesine ulaŞtı.
Diğer bir deyimle çalıŞma hızı mikrosaniyeler mertebesine yük
seldi.

Programlama Dili: Makina dili. Fortran,Algol ve Co
bolprogramlamadilleri geliŞti.
çoklu programlama teknikleri kıs-
men uygulama alanına konuldu.

Ana Bellek Türü : Kapasitesi 64 Kb kadar çıktı.

GiriŞ-çıkıŞ Elemanı : Magnetik disk ilk defa kullanılma-
ya baŞladı.

üreten Firmalar : IBM,UNIVAC,RCA,NCR,MONROE,
Diğer (tm)zellikler:
- Bilgisayar boyutları küçüldü.
- Soğutma sorunu çok azaldı.
- Enerji sarfiyatı asgariye indi.
- Arıza oranı çok düŞtü.

1.2.9.3 üçüNCü KUşAK BİLGİSAYARLAR ( 1964 - 1970 )

- ENTEGRE DEVRELİ BİLGİSAYARLAR -
Bu bilgisayarlardaki geliŞmeler Şunlardır

- Hacim çok küçüldü.
- Güç sarfiyatı çok azaldı.
- Maliyetler düŞtü.
- çalıŞma hızı arttı. EriŞim hızı nano sn. ( saniyenin
milyarda biri ) mertebesine indi. 80 nano saniye
- Bellek kapasitesi büyüdü.
- çoklu kullanım geliŞti.
- çalıŞma güvenliği arttı.
- GiriŞ - çıkıŞ birimlerinin hızları arttı ve hacimleri küçüldü.
- Uzak mesafe bağlantıları baŞladı.
- Programlama metodları geliŞti.
- İlk olarak micro bilgisayar üretildi.
- İŞletim sisteminde ve Data Base yönetim sisteminde
geliŞmeler baŞladı.

(6)
Programlama Dili: Makina dili. Forthran, Algol ve Co
bolprogramlamadilleri geliŞti.
çoklu programlama teknikleri geliŞ
tirilmeye devam edildi.

Ana Bellek Türü : çekirdekbellek,tamburbellek,
flip - flop bellek olmakla beraber
ikincikuŞakbilgisayarların80
katı.

1.2.9.4 D(tm)RDüNCü KUşAK BİLGİSAYARLAR ( 1970 - ???? )

1970'lerin en büyük olayı INTEL firmasınca MICROİşLEMCİLERİN(MICROPROCESSOR) imalıydı. Daha önceki bilgisayarlarda CPU ( Merkezi İŞlem Birimi ) dağınık entegre devrelerden oluŞuyordu.

VLSI ( Very Large Scale Integration ) tekniği ile üretilen birçok entegre devrenin yapabileceği iŞlem bir tek entegre devreye sığdırılmıŞ ve böylece yerden ve maliyetten çok önemli kazanç sağlandı.

Microbilgisayarların küçüklüğü, ucuzluğu ( ne kadar ucuz olduğunu hepiniz biliyorsunuz ) kullanılma kolaylığı ve kiŞilere kadar hizmet verecek hale gelmesi nedeniyle, kiŞisel bilgisayar ( Personnel Computer ) olarak anılmıŞlardır. Daha basit yapılı olanları EV Bilgisayarı adıyla piyasıya çıkarıldı.
Micro Bilgisayarların genelde masa üzerine konularak kullanılması nedeniyle bir adıda Masaüstü Bilgisayarı ( Desktop Computer ) olarak yayıldı. Teknolojinin geliŞmesiylegünümüze kadar bilgisayarlar küçüldü; LAPTOP ( Dizüstü ), Notebook (Defter) bilgisayarlar piyasaya çıktı. Micro Bilgisayarlar geliŞmelerine devam etmektedir...

(7)
2. BİLGİSAYARIN çALIşMA YAPISI

Bilgisayar bir iŞlemi yürütürken, diğer bir deyimle iŞle
vini yerine getirirken komut ve veriler hangi devrelerden ge-
çerek sonuç bilgilerini vermektedir. Bilgisayarı oluŞturan bi
rimler iki kısımda incelenmektedir.

*** Ana İŞlemci ( Main Board )
*** çevre Birimleri ( Peripheral Units )

Ana İŞlemci üç Bölümdür :

* Merkezi İŞlem Bölümü (Central Processing Unit - C.P.U)
* İç Bellek ( Main Memory )
* Denetim Birimi

çevre Birimleri de üç bölümdür :

* GiriŞ Birimleri ( Input Units)
* çıkıŞ Birimleri ( Output Units )
* GiriŞ - çıkıŞ Birimleri ( Input - Output Units )

2.2.1 GİRİş BİRİMLERİ ( INPUT UNITS )

1- Klavye ( Keyboard )
2- Delikli Kart Okuyucu ( Punched card readder )
3- Delikli Kağıt şerit Okuyucu
4- IŞık Kalemi
5- Optik Okuyucular
6- Kodlu çubuk Okuyucu( Scanner ) ( Barcod )
7- Magnetik Mürekkep Okuyucu
8- Mouse( Fare )
9- Oyun Kolu( Joy stick )

(8)
2.2.2 çIKIş BİRİMLERİ ( OUTPUT UNITS )

1- Ekran( Display )
a- Bilgisayarın Kendi Ekranı ( CRT veya LCD )
b- Bilgisayara ait dijital display
c- Televizyon Ekranı veya seyyar bir ekran ( Monitör )
2- Yazıcı ( Printer )
3- şekil çiziciler( Plotter )
4- Mikro filme kayıt edici Sistem
5- Ses çıkıŞı
6- Terminaller ( Yalnızca çıkıŞ yapılan, akılsız bil. )

2.2.3 GİRİş - çIKIş BİRİMLERİ ( INPUT - OUTPUT UNITS )

1- Delikli Kart ve delikli kağıt Şerit
2- Magnetik Band
3- Disk
4- Disket
5- Ram - Disk Bellek
6- Magnetik Kabarcıklı Bellek
7- Optik Disk
8- Magnetik Tambur
9- Akıllı Terminaller
10- şebeke OluŞturan Bilgisayarlar
11- Uzak Mesafe Bilgisayarları

KLAVYEDE BULUNAN TUşLAR

* A..Z 'ye Harfler.
* 0..9 'a Rakamlar.
* Noktalama İŞaretleri ( . , : ; ? ' ö vb. ).
* Matematiksel İŞaretler ( /, *, -, + ).
Bilgisayarda iŞaret olarak toplama ve çıkarma aynı kalırken
çarpma star (*) iŞareti, bölme slash (/) iŞaretiyle temsil
edilir.
* (tm)zel iŞaret ve semboller ( ^ $ % & @ ~ | vb. ).
* F1..F12 'ye Kadar Fonksiyon TuŞları.
* (tm)zel TuŞlar.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !